1 Corinthiers 11:9

SVWant ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
Steph και γαρ ουκ εκτισθη ανηρ δια την γυναικα αλλα γυνη δια τον ανδρα
Trans.

kai gar ouk ektisthē anēr dia tēn gynaika alla gynē dia ton andra


Alex και γαρ ουκ εκτισθη ανηρ δια την γυναικα αλλα γυνη δια τον ανδρα
ASVfor neither was the man created for the woman; but the woman for the man:
BEAnd the man was not made for the woman, but the woman for the man.
Byz και γαρ ουκ εκτισθη ανηρ δια την γυναικα αλλα γυνη δια τον ανδρα
DarbyFor also man was not created for the sake of the woman, but woman for the sake of the man.
ELB05denn der Mann wurde auch nicht um des Weibes willen geschaffen, sondern das Weib um des Mannes willen.
LSGet l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
Peshܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܐܬܒܪܝ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܀
Schauch wurde der Mann nicht um des Weibes willen erschaffen, sondern das Weib um des Mannes willen.
WebNeither was the man created for the woman, but the woman for the man.
Weym For man was not created for woman's sake, but woman for man's.

Vertalingen op andere websites


Hadderech