G5656

Bijbelteksten

Handelingen 19:41
Mattheus 1:2Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
Mattheus 1:3En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
Mattheus 1:4En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
Mattheus 1:5En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
Mattheus 1:6En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's [vrouw was geweest];
Mattheus 1:7En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;
Mattheus 1:8En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;
Mattheus 1:9En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias;
Mattheus 1:10En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias;
Mattheus 1:11En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.
Mattheus 1:12En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;
Mattheus 1:13En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
Mattheus 1:14En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud;
Mattheus 1:15En Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;
Mattheus 1:16En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
Mattheus 1:24Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
Mattheus 1:25En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.
Mattheus 2:7Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
Mattheus 2:11En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken