Opstanding (Jezus)
ἀνάστασις G386 "opstaan, opstanding uit de doden",

Zie ook: Jezus Christus, Opstanding (uit de dood), Pasen,

De opstanding van Jezus uit de dood is een centraal thema in het christendom die in alle Evangeliën worden behandeld en is de belangrijkste opstanding uit de dood die in de Bijbel wordt beschreven.

Inhoud

Bijbel

Periode dood zijn

Jezus zegt over zichzelf "Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde" (Mat. 12:40). Op basis van deze Jona-passage in Mattheüs en dat de evangelisten stellen dat Jezus op de derde dag is opgewekt (Mat. 16:21; 17:23; 20:19; Mark. 8:31; 9:31; 10:34; Luk. 9:22; 24:7) wordt vaak gesteld dat Jezus drie hele dagen (=72 uur) dood was. Daar de vrouwen op de vroege zondagochtend het graf bezochten en zagen dat die leeg was (Luk. 24:1) is het probleem dat bij terugrekenen men niet op vrijdag komt. Sommigen stellen dan ook dat Christus een dag eerder stierf. Echter binnen het Jodendom, maar ook bij andere (oosterse) culturen, worden dagen (en nachten) altijd afgerond tot hele eenheden. Zo lezen we in de Talmoed "Rabbi Eleazer ben Azariah (~100 n.C.) zegt: 'Een dag en een nacht maakt één onah, en een gedeelte van een onah, wordt gerekend als een complete onah'" (Talmud, Jerusalem Gemara, Shabbath 9.12a), waarbij met een onah een periode van 12 uur wordt bedoeld (cf. Jastrow, עוֹנָה I). Elders lezen we in de Talmoed דקיימא לן מקצת היום ככולו "een deel van de dag is als een hele dag" (Talmud, Niddah 33a).

Het moet dan ook eerder als een stijlfiguur (merisme) worden opgevat. Net zoals 'hemel en aarde' de betekenis heeft van 'het universum', zo heeft ook 'x dagen en x nachten' de betekenis van 'x dagen' (cf. 1 Sam. 30:12-13; Esth. 4:16 vs. Esth. 5:1). Andere voorbeelden, die we in de Bijbel tegenkomen, zijn als de Assyriërs Samaria aanvallen, wat in het vierde jaar van koning Hizkia is en dan na drie jaren, wat overeenkomt met het zesde jaar van koning Hizkia de stad inneemt (2 Kon. 18:9-10) of, dat Jozef zijn broers drie dagen in bewaring stelt, maar reeds op de derde dag al ze eruit haalt (Gen. 42:17-18) of, koning Rehabeam die zegt dat het volk na drie dagen moet terugkomen (2 Kron. 10:5) en ze reeds op de derde dat al doen (2 Kron. 10:12).

Het is vanwege dat deze dagen als vol worden gerekend dat Christus op een vrijdag (→ Goede Vrijdag) is gestorven en wat al vanaf het vroegste christendom zo is herinnerd.


Aangemaakt 25 maart 2016


Koop nu