Shincheonji Kerk van Jezus

Zie ook: Lijst bekende sekten, Sekte,

Shincheonji Kerk van Jezus, de Tempel van het Tabernakel van de Getuigenis (SCJ), algemeen bekend als Shincheonji Kerk van Jezus of gewoon Shincheonji (Koreaans: 신천지; Hanja: 新天地; lett. "Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde"), is een sekte die in 1984 in Zuid-Korea werd opgericht door Lee Man-hee.

Inhoud

Ontstaan

Lee Man-hee

Lee Man-hee (Koreaans 이만희; Hanja 李萬熙) werd geboren in een gezin in Cheongdo (Zuid-Korea) op 15 september 1931 (WDRS, Shincheonji). Volgens zijn eigen zeggen stamt hij af van een koninklijke familie die ongeveer 500 jaar oud is (SCJ, History). In 1948 werd hij gedoopt door buitenlandse Baptisten zendelingen. Gedurende tien jaar, tussen 1957 en 1967, nam hij deel aan de religieuze activiteiten van de Olive Tree (WDRS, Shincheonji). Hij had een openbaringservaring gekregen waarin hij de opdracht kreeg om de Twaalf Stammen van Israël van het Koninkrijk van God op te richten. Als gevolg daarvan stichtte hij op 14 maart 1984 de "Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde" Kerk. De Koreaanse eigennaam "Shincheonji", gebruikt in verband met Openbaring 21:1, betekent "Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde", waarvan wordt gezegd dat ze al in de gemeenschap zijn verschenen.

Het gaat Lee (in Zuid-Korea is dit de familienaam) in de eerste plaats om een nieuw begrip van de eindtijd, waarin hijzelf als de "beloofde voorganger of messias" en de Shincheonji als de schare van 144.000 "verzegelden" die in Openbaring 7:4-8 worden genoemd en een rol willen spelen in de heilsgeschiedenis.

Lee heeft verschillende boeken geschreven over de vervulling van de profetieën van het Nieuwe Testament, die door de Shincheonji zijn uitgegeven, b.v. "De schepping van hemel en aarde", "Openbaring en menselijke interpretatie", "De werkelijkheid van de openbaring", "Het levenswerk van Jezus" en "Het heiligdom van de waarheid I, II". Deze zijn echter niet op de vrije markt verkrijgbaar.

Lee maakte twee pelgrimstochten naar de plaatsen van de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament in Egypte, de berg Sinaï, Israël, Turkije, Griekenland en Rome. Hij is voorzitter van verschillende culturele centra die hij heeft opgericht.

Oprichting tempels

Op 14 maart 1984 stichtte Lee Shincheonji en opende in juni de eerste tempel in Anyang, provincie Gyeonggi. Het aantal leden groeide en in juni 1990 werd in Seoel het Zion Christian Mission Center opgericht. In 1995 werd het ledental in Zuid-Korea verdeeld in Twaalf Stammen, volgens geografische gebieden. In 1999 werd het hoofdkwartier verplaatst naar Gwacheon, wat een profetische betekenis heeft binnen de Shincheonji theologie.

Als eerste opzet is het artikel van Wikipedia gebruikt.


Leerstellingen

Focus op Eindtijd

De belangrijkste pijler van de leer van Shincheonji is de identificatie met de 144.000 "verzegelden" van de eindtijd, zoals zij worden voorgesteld in het Bijbelboek Openbaring (Opb. 7:4-8; 14:1, 3-5), alsmede het begrip van Lee Man-hee als de beloofde voorganger, dan wel messias, van de eindtijd.

De wereld zou in het midden van de eindtijd zijn. Volgens Shincheonji's ideologie betekent dit dat alle godsdiensten van de wereld en dus ook de verschillen ertussen zouden verdwijnen en dat dus ook het christendom tot een einde zou komen.

In de eerste plaats wordt de bedelingenleer bepleit, met daarin karakteristieke afwijkingen van andere modellen van de bedelingenleer. Er wordt bij hen uitgegaan van vier bedelingen: Van Adam tot Abraham 2000 jaar, evenzo van Abraham tot Christus 2000 jaar. De derde bedeling wordt verondersteld te lopen van Christus tot 1984 (het jaar van de stichting van de Shincheonji), en sindsdien was de tijd van de oogst en het daarop volgende millennium aangebroken. Met de stichting van Shincheonji was de verzegeling, beschreven in Openbaring 7:4-8, begonnen. Zodra hun aantal is bereikt, zal het Nieuwe Jeruzalem (Opb. 21:1-6) uitsluitend neerdalen op de leden van de Shincheonji, die dan priesterkoningen zullen worden. Deze leden wordt dan het eeuwige leven beloofd, net zoals Lee Man-hee intern in Shincheonji onsterfelijk zal zijn geworden. De gelovigen die er geen weet van hebben, maar haar bijzondere positie erkenden, vormen dan de "Grote Menigte" (Opb. 7:9-17), maar zij die de Shincheonji bestreden, zullen in de poel van vuur en zwavel geworpen worden (Opb. 19:20; 20:10, 14-15; 21:8) en voor eeuwig verdoemd zijn.

Bijbel

De Shincheonji benadrukt dat haar leer gebaseerd is op de bewoordingen van de Bijbel. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn echter volgens hen verzegeld en niet toegankelijk voor een normaal begrip (Jes. 29:9-14; Opb. 5:1-14). Zoals God de verzegelde boekrol van het Oude Testament opende en aan Jezus gaf (Mat. 11:27), zo opende Jezus de verzegelde boekrol (Opb. 6:1-17) en gaf die aan de beloofde herder Lee Man-hee (Shincheonji, The Differences between Shincheonji and the Protestant Church). Uitsluitend door hem zouden de verzegelde woorden nu in hun ware betekenis worden geopenbaard. Het is kenmerkend voor de Shincheonji doctrine dat lang niet alle Bijbelverzen worden gebruikt om Lee Man-hee's beweringen te staven, maar alleen de verzen die speciaal door hem zijn uitgekozen en die het beste in zijn ideologie passen.

Zij alleen hebben kennis van de Bijbel, of zoals zij het verwoorden: "Geloof niet de woorden van de valse voorgangers die corrupt zijn. Ieder lid van Shincheonji heeft de theologie van de openbaring voltooid. Wij hebben een volledig begrip van de Bijbel en het geopenbaarde woord. Wij kennen de ware betekenis van de profetieën van het Boek Openbaring in het Nieuwe Testament, evenals de fysieke entiteiten van hun vervulling. Men moet kennis hebben om het oordeel (plagen) te vermijden en gered te worden. Men moet begrijpen hoe men leugens van de waarheid kan onderscheiden, en de herders van de duivel en de herders van God om gered te worden." (Shincheonji, To the Members of the Protestant Churches of the Christian Council of Korea).

Lee Man-hee als de beloofde messias

Door talrijke passages uit het Nieuwe Testament die verwijzen naar de Lam Gods of de Heilige Geest te laten slaan op Lee Man-hee in de Bijbelvertaling van de Shincheonji, wordt hem een prominente positie toegeschreven. Zo is de "Geest der Waarheid" (Joh. 14:17; 15:26; 16:13; etc.) nu verschenen in de gedaante van Lee Man-hee, want Hij zal in één persoon zijn wanneer Hij komt. Deze persoon is identiek met een figuur uit het Bijbelboek Openbaring, van wie wordt gezegd dat hij "met een ijzeren staf over de heidenen heerst" (Opb. 2:26-27). Benadrukt wordt dat Lee niet God of Jezus zelf is, maar dat hij een uitverkoren boodschapper van de eindtijd is, de "beloofde voorganger of messias" die reeds in de Bijbel wordt genoemd. Of zoals hij het zelf verwoordt "Ik ben gekomen als de boodschapper die namens Jezus spreekt, zoals beloofd (Opb. 22:16). Ik ben degene die hoort, ziet en getuigt van Gods geheimenis zoals beschreven in Amos 3:7. Ikzelf ben niet belangrijk; het zijn de fysieke entiteiten waarvan ik getuig, die men moet zien en geloven om een persoon te worden die de belofte houdt" (Shincheonji, The Prophecy and Fulfillment of the Creation and Re-Creation of God’s Kingdom), waarbij men moet opletten dat in de tekst van Openbaring wordt gesproken over Jezus zelf en dit zo wordt veranderd dat het nu op Lee lijkt te slaan.

Ook uit de diverse liederen die worden gezongen blijkt dat deze Lee wordt vereerd en geprezen als de nieuwe messias of gelijkgesteld aan Jezus en zelfs God (CASM, Testimony of a Former SCJ Member):

Let us praise the king of kings
Let us praise the Advocate of God
Let us praise Advocate, who will rule heavens and the earth

en

Thank you, the One Who Overcomes,
I will praise your name forevermore and evermore
Amen

Drieëenheid

Lee Man-hee verwerpt de kerkelijke leer van de Drieëenheid. De term "Heilige Geest" verwijst volgens hem veeleer gewoon naar elke animistische geest die heilig is. Het betekent niet het idee van één enkele geest van God, maar er zijn vele verschillende heilige geesten, waaronder de engelen in de hemel; zij hebben verschillende taken en posities. De "Trooster" (Joh. 14:16, 26; 15:26; 16:7; 1 Joh. 2:1) is slechts één van de vele verschijningsvormen.

Twaalf Stammen van Israël

Volgens eigen zeggen creëerde Jezus twaalf stammen van het geestelijke Israël door de twaalf discipelen (Shincheonji, The 12 Tribes of Shincheonji). In 1995 werd het ledental in Zuid-Korea verdeeld in Twaalf Stammen, volgens geografische gebieden, elk met een stamleider: Johannes, Petrus, Busan Jakobus, Andreas, Thaddeus, Filippus, Simon, Bartholomeüs, Mattheüs, Matthias, Seoel Jakobus, Thomas. De Twaalf Stammen geven leiding aan 128 kerken in negenentwintig landen (eenenzeventig kerken in Zuid-Korea, zevenenvijftig overzee) (WDRS, Shincheonji).

Hiermee wijzen ze (in)direct het Joodse volk af en doen daarmee – net als vele andere sektarische bewegingen – aan een bepaalde vorm van vervangingstheologie.

Andere kerken

Zij wijzen andere kerken, zoals het Protestantisme, af omdat "De Protestantse Kerk is een kerk van de traditie, de onderdanen van het koninkrijk van Geestelijk Israël dat na Jezus verscheen. Vanwege hun corruptie verlieten God en het Woord hen; zij werden een kerk van de wereld." (Shincheonji, The Differences between Shincheonji and the Protestant Church).


Toegepaste methodieken

Net als bij veel andere sekten proberen ze nieuwe leden te krijgen via Social Media, daarnaast zijn er ook meldingen dat ze op straat evangeliseren (Z. Krieger, 21 September 2019). Geconstateerd is dat op Social Media ze vaak 'fake profielen' gebruiken en soms langere tijd eerst observeren, terwijl anderen reageren. Als op hun topics of reacties wordt gereageerd dan proberen ze via een 'privébericht' met deze personen in contact te komen (een eerste vorm van afzondering). Gaat men vervolgens hier op in dan sturen ze eerst allerlei materiaal van hun sekte. Blijft men hierop reageren dan wordt men uitgenodigd voor het volgen van 'Bijbellessen'. Daarna zijn er gezellige samenkomsten bij de Pastor om elkaar beter te leren kennen (lees: de persoon wordt verder geanalyseerd en rijp gemaakt om verder in de sekte opgenomen te worden).

Na een aantal 'Bijbellessen' wordt men uitgenodigd om de ‘Center Class’ te volgen, dit is een zeven maanden lange intensieve Bijbelschool waarbij men meermalen per week samenkomt. Voor men echter hieraan mag deelnemen is er een soort sollicitatiegesprek, dit om zeker te weten of men de lessen tot het einde wil volgen (Z. Krieger, 21 September 2019).


Dwaallering

Dat deze groepering een dwaallering is blijkt uit een aantal zaken. Als eerste beschouwen ze Lee Man-hee als Lam Gods of de Heilige Geest. Verder menen ze dat zij de twaalf stammen zijn en doen daarmee aan een bepaalde vorm van vervangingstheologie.

Ook is er bij de leden een systeem van controle en sprake van charismatisch leiderschap, naast diverse andere kenmerken van een sekte.


Geschiedenis

Koppeling met de uitbraak van het coronavirus

De sekte raakte in opspraak tijdens de COVID-19 pandemie, een uitbraak van SARS-CoV-2 besmettingen volgde uit de deelname van een met SARS-CoV-2 besmet persoon, "Patiënt 31", van de groepering. Een tiental Chinese leden van de groepering uit Wuhan werden ook in verband gebracht met de Daegu Shincheonji uitbraak.

In maart 2020 deed de stad Seoul aangifte van moord tegen Lee in verband met de coronavirus epidemie. Op 13 januari 2021 werd hij vrijgesproken van de aanklacht van overtreding van de Infectieziektenwet. Hij werd echter schuldig bevonden aan verduistering van 5,6 miljard won (ongeveer 4,2 miljoen euro) en belemmering van de openbare zaken en veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, met uitstel.

Wereldwijd

Volgens haar eigen informatie onderhoudt de Shincheonji Kerk meer dan 300 Bijbelscholen over de hele wereld. Deze zijn in Korea en internationaal in de VS, Canada, China, de Filippijnen, Japan, India, Australië, Zuid-Afrika, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk met meer dan duizend klassen (Shincheonji, The Zion Christian Mission Center Introduction). In 2010 werd het aantal volgelingen op meer dan 70.000 geschat.

Nederland

In Nederland zijn ze sinds 2018/19 actief op straat (oa. in Rotterdam en Utrecht) en sinds 2020 actief op christelijke fora van Facebook, meestal in het Engels of anders in zeer slecht Nederlands, en tot heden onder fake profielen. Als men reageert op hun topics dan proberen ze via en PB een Bijbelstudie aan te bieden (Zie ook hierboven → Toegepaste methodieken). Terwijl als men kritisch op hun topics reageert, dan vallen de agressieve reacties op en wordt bijna direct naar hun leerstellingen met bijbehorende standaard Bijbelteksten verwezen.


Externe links


Aangemaakt 20 december 2021, laatst bijgewerkt 30 januari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!