Profeet
προφητεύω G4395 "profeteren, profeet zijn", προφήτης G4396 "profeet", נָבִיא H5030 "profeet",

Zie ook: Profeet, Profetie (doorverwijspagina), Profetes, Profetie, Ziener,

Een profeet (Hebreeuws נָבִיא H5030, Grieks προφητεύω G4395) is een persoon die boodschappen van God doorgeeft en/of taken van God moet uitvoeren.

Het verschil tussen een ziener en een profeet kan uitgelegd worden dat een ziener de goddelijke wil visionair aanschouwd, terwijl een profeet meer de goddelijk wil openlijk uitspreekt en verkondigd.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

De Hebreeuwse profeten fungeerden als spreekbuizen van God tot de mensen en andersom. Ze brachten niet alleen waarschuwingen en voorspellingen over van God naar het volk, de reden waarom ze ook wel zieners werden genoemd (1 Sam. 9:9). Maar profeten deden ook voorspraak bij God als vertegenwoordigers van het volk. Profeten kozen niet zelf voor deze functie, maar werden daartoe door God geroepen. De opdracht om profeet te zijn werd vaak als zwaar, doch onafwendbaar opgevat. De functie van profeet bestond soms uit spreken, soms uit het voltrekken van bepaalde metaforische handelingen. Hiermee werd een bepaalde boodschap overgebracht van God naar hun volk, waarvan de inhoud soms troostend, dikwijls echter waarschuwend is ("keer u om van de dwaalwegen en wandel in de weg van uw God!"). De eisen waaraan een profeet kan worden herkend is omschreven in Deuteronomium 18:15-22.

Taken van profeten

Vaak zien we dat profeten zeer uiteenlopende taken kregen en daaruit blijkt dat het beroep van een profeet zeer veelzijdig is, dit in tegenstelling tot veel andere functies die dienaren van God hadden zoals de hogepriester, priesters, levieten, enz.. Een profeet kan dan ook wel eens vergeleken worden met een commando van de speciale eenheden die een speciale missie voor God moest uitvoeren.


Nieuwe Testament

In het NT zijn naast de gangbare profeten welke in het OT genoemd ook een aantal personen welke in OT niet als profeet worden betiteld genoemd, zoals Abel en Daniel.

Daarnaast zijn er ook vermeldingen van Johannes de Doper en Agabus die profeet worden genoemd.


Terminologie

In 1 Kron. 29:29 wordt verschil gemaakt tussen de zieners en profeten: "De geschiedenissen nu van den koning David, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in de geschiedenissen van Samuel, den ziener (רָאָה H7200), en in de geschiedenissen van den profeet (נָבִיא H5030) Nathan, en in de geschiedenissen van Gad, den ziener (חֹזֶה H2374)".


Doden van profeten

In verschillende Nieuwtestamentische teksten wordt gesteld dat de profeten werden gedood (Rom. 11:3), Jezus noemt Abel en Zacharia (Mat. 23:35) omdat Abel de eerste is in de Bijbel en Zacharia volgens de Joodse indeling van het Oude Testament de laatste. Hieronder een overzicht van gedode profeten of vermelding van het doden van profeten of pogingen daartoe:

Verder is volgens de traditie ook Jesaja door koning Manasse gedood.


Aangemaakt 30 juni 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!