G5264 ὑποδέχομαι
upodecomai

Bijbelteksten

Lukas 10:38En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.
Lukas 19:6En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
Handelingen 17:7Welke Jason in [zijn huis] genomen heeft; en alle dezen doen tegen de geboden des keizers, zeggende, dat er een andere Koning is, [namelijk] Jezus.
Jakobus 2:25En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken