Bijbelse bewijzen

Zie ook: Archeologie, Geschiedenis,

Onder Bijbelse bewijzen wordt verstaan dat gebeurtenissen, plaatsen of personen die genoemd worden in de Bijbel ook te staven zijn in andere (niet Bijbelse) bronnen, zoals bijvoorbeeld historische geschriften of welke via archeologische onderzoek zijn teruggevonden.

Inhoud

Overzicht

Een van de grote oudheidkundige problemen is dat van het asymmetrische bewijs. Wat doe je als de geschreven bronnen iets anders suggereren dan het bodemarchief? Er zijn twee strategieën. De maximalist gaat ervan uit dat de bron betrouwbaar is, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De omgekeerde positie staat bekend als minimalisme. De geschreven bron geldt als fictie, tenzij we archeologisch bewijs vinden dat haar bevestigt. Beide posities zijn onhoudbaar omdat we in de meeste gevallen te weinig informatie hebben en er zal dan ook naar een bepaalde middenweg gezocht moeten worden.

Daarnaast is het probleem dat veel gelovigen de Bijbel willen bewijzen, we hoeven maar naar Ron Wyatt te kijken die vele ontdekkingen heeft gedaan, echter welke geen van allen zijn te verifiëren. Hierdoor ontstaat een vertroebeld beeld omdat het lijkt dat er veel bewijzen zijn die in werkelijkheid niet bestaan.

Verder de Bijbel is geen wetenschappelijk boek, maar waar wel bijvoorbeeld wonderen worden beschreven of een bepaald wereldbeeld wordt geschetst. In onderstaande lijsten zijn deze niet meegenomen omdat deze niet te bewijzen zijn. Bijvoorbeeld veel creationisten geloven dat de aarde en het heelal slechts enkele duizenden jaren oud is, terwijl anderzijds er buiten-Bijbelse aanwijzingen zijn die doen vermoeden dat deze miljoenen jaren oud is. Bij wonderen zoals dat het water van de Jordaan bij Adam werd tegengehouden kan men op zijn hoogst bewijzen dat bij deze plaats vaker aardverschuivingen zijn geweest, maar nooit kan men bewijzen dat dit door God is gedaan. In onderstaand overzicht zijn dan ook dit soort zaken niet opgenomen.

In de lijst met personen hebben we de meest belangrijke genoemd die ook van buiten de Bijbel bekend zijn. In het desbetreffende artikel zijn ook verwijzingen naar de daden of gebeurtenissen van die persoon vermeld als die in bronnen buiten de Bijbel worden genoemd. Dit wil niet zeggen dat als in de Bijbel iets over het doen en laten van zo’n persoon is geschreven, maar niet van elders bekend is die niet waar is, alleen dat we hierover geen informatie hebben of hebben gevonden.

In de lijst met plaatsen hebben we alleen die genoemd welke overeenstemmen met de gebeurtenissen van de Bijbel. Een Jericho wordt bijvoorbeeld niet genoemd omdat (tot heden) er geen archeologische of historische bewijzen zijn dat die op het moment dat de Israëlieten die aanvielen deze is verwoest.

Om het artikel niet te lang te maken wordt alleen de persoon of gebeurtenis genoemd en doorverwezen naar het desbetreffende artikel waar dit verder wordt behandeld.


Personen

Overzicht van personen die ook bekend zijn buiten Bijbel


Plaatsen


Aangemaakt op 21 december 2018, laatst gewijzigd 11 november 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!